GEBELKTE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

Gebelikte Üriner Sistem Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

 

Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri

 

GÖRÜLME SIKLIĞI:          % 2-3 ( tedavi edilmezse % 20-30 akut pyelonefrite neden olur)

RİSK FAKTÖRLERİ:          Siyah ırk, DM, Orak Hücreli anemi

 

TANISI:

            KLİNİK:          -Yakınması yoktur

                                   - Hastada hiçbir enfeksiyon belirtisi olmadığı halde idrarda bakteri

  vardır

            LAB:   - İdrar tetkiki

-          İdrar kültürü (peşpeşe iki defa bakteri koloni sayısı >100.000/mm3,

  etken %  80 E. Coli, % 20 Klebsiella ve enterobakter)

TEDAVİSİ:

            İLK SEÇENEK:           - Ampirik olarak 7-10 gün sulfonamid, nitrofurantoin, ampisillin

   ve sefalosporin

- Antibiyograma uygun tedavi 2-3 hafta süreyle uygulanır.

- Tedavi sonrası düşük doz profilaktik tedaviye gebelik boyunca

   devam edilir

- Nitrofurantoin (2x100 mg), Ampisillin (2x250 mg), TMP-SMX

  (2x160/800 mg)

            - Son haftalarda sulfonamid kullanımından kaçınmalıdır:

               yenidoğanda hiperbiluribinemi riskini arttırır

             - Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği durumunda 

               nitrofurantoin kullanılmamalı: hemolitik anemiye sebep olur

Tedavi 2. basamakta yapılabilir.

TAKİP ŞEKLİ:          - İdrar tetkiki

                                   - İdrar kültürü

            Tedaviye cevap alınamazsa veya tekrarlayan enfeksiyonlar görülürse, puerperiumda üriner tetkikler tekrarlanmalıdır.

 

 

Gebelikte Akut Sistit

 

GÖRÜLME SIKLIĞI:          %1

 

RİSK FAKTÖRLERİ:          - Kadınlarda üretranın kısa olması nedeniyle sıktır ve genellikle

cinsel ilişkiyi izler

- Yaşla birlikte artan oran gösterir, bunun nedeni hormonal

   değişikliklerle birlikte vajen ve introitusun infeksiyon

   engelleyici özelliğini kaybetmesidir

TANISI:

            KLİNİK:          - İrritatif miksiyon semptomları: üriner frequency, urgency, disüri

                                   - Hematüri, pollaküri, idrar sonuna doğru disüri

                                   - Suprapubik rahatsızlık

            LAB:                - İdrar kültürü; bakteriüri

                                   - Tam idrar tetkiki; eritrosit sedimenti, püyüri, gros hematüri

TEDAVİSİ:    - Asemptomatik bakteriüri gibi tedavi edilir

            İLK SEÇENEK:           - Nitrofurantoin 100 mg/gün, 10 gün

                                               - Sulfizoksazol 4x1 gr, 10 gün

            ALTERNATİFLER:     - Tek doz:         Sulfizoksazol 2 gr

                                                                       Nitrofurantoin 200 mg

                                                                       Ampisillin 2 gr

                                                                       Probenesid 1 gr

Tedavi  2. basamakta yapılır.

TAKİP ŞEKLİ:          Tedavi edilmezse asendan yayılım ile pyelonefrite neden olabilir

 

 

Gebelikte Akut Pyelonefrit             ( pyelitis gravidarum)

 

GÖRÜLME SIKLIĞI:          %2, ( gebeliğin II. Trimesterinden sonra ortaya çıkar,

puerperiumda devam eder)

RİSK FAKTÖRLERİ:          - Üriner sistem anomalisi, yetersiz hidrasyon, ürolitiazis

                                   - Progesteron: düz kas gevşemesi, üriner peristaltizmin azalması

  ve staz, bağırsak hareketleri azalır ve bakteri florası bulaşması

  artar

 

TANISI:

            KLİNİK:          - Ateş 40°C ve üzerinde, bulantı, kusma

                                   - Flank ağrısı, kostavertebral açı hassasiyeti

                                   - Frekans, urgency ve disüri olabilir veya olmayabilir

                                   - Preterm eylemi taklit edebilir veya başlatabilir

            LAB:               - Bakteremi (% 10-20 olguda)

                                    - İdrar tetkiki; püyüri ve lökosit silendirleri

                                    - İdrar kültürü

            GÖRÜNTÜLEME:      - USG

                                  

TEDAVİSİ:    - Akut pyelonefriti olan her gebe hastaneye yatırılmalıdır

                        - Tedaviye hasta en az 48 saat afebril olana kadar devam edilir

                        - Antibiyotik tedavisi bir haftadan önce kesilmemelidir

                        - Tedavi edilmezse abortus, ölü doğum olabilir

                        - İyi tedavi edilmezse kronik pyelonefrit gelişebilir

                        - Çok sayıda üriner enfeksiyon veya pyelonefrit öyküsü olan hastalarda gebelik

   tespit edildiğinde supresif tedavi başlanmalıdır

 

İLK SEÇENEK:           - Konstipasyonun giderilmesi için laksatif kullanılmalı, proteinden

                                     zengin sulu  diyet önerilmeli

                                  - Agresif intravenöz hidrasyon, i.v. antibiyotik, analjezik

-          Cefazolin veya ampisillin + Gentamisin

Tedavi 3. basamakta yapılmalıdır.

TAKİP ŞEKLİ: Tedaviye cevap vermeyen, ateşi veya kostovertebral açı hassasiyeti devam eden hastalarda renal ultrasonografi yapılmalıdır.

 

 

 

Gebelikte Ürolitiazis

 

GÖRÜLME SIKLIĞI:          1 / 425

RİSK FAKTÖRLERİ:                      - Multiparlarda ve I. Trimesterde daha sıktır

                                               - Kronik üriner sistem enfeksiyonları

                                               - Hiperparatiroidizm, sistinüri

TANISI:

            KLİNİK:          - Flank ağrısı (renal kolik), kostovertebral açı hassasiyeti

                                   - Karın ağrısı, sırt ağrısı, hematüri

                                   - Gebe uterusun basısı ile sağ hidroüreter olur

            LAB:                - İdrar tetkiki; hematüri, kristalüri

                                    - İdrar kültürü

            GÖRÜNTÜLEME:      - USG

                                               - Tek doz ürografi

TEDAVİSİ:

            İLK SEÇENEK:           - Hospitalizasyon, i.v. hidrasyon, analjezik

                       

                        - Elektrolit dengesizliği varsa düzeltilmesi

            ALTERNATİFLER:     - Sistoskopi, üreteral kateterizasyon, perkütan nefrostomi

                                                - Basket ekstraksiyonu, cerrahi eksplorasyon

                                               - Obstrüktif üropati bulgusu varsa doğrudan cerrahi uygulanmalı

TAKİP ŞEKLİ:          - 48 saatlik antibiyotik tedavisine cevapsızlık,

                                   - Renal foksiyonlarda bozulma,

                                   - USG’ de yoğun hidronefroz, ağrı

                                   - Kusma nedeniyle dehidratasyon                     

  görülen durumlarda İVP yapılmalıdır.

 

 

 

Gebelikte Kronik Renal Hastalık 

 

Hafif: kreatinin < 1.4 mg / dl                                                                                       

Orta: kreatinin  1.4-2.5 mg/dl

Şiddetli: kreatinin >2.5 mg/dl

 

GÖRÜLME SIKLIĞI

 

                                    -Renal nedenler: glomerulonefrit, tubulointerstisyel nefrit,

  SLE, DM, amiloidoz.

 - Postrenal nedenler: Uzamış idraryolu obstrüksiyonu

TANISI:

            KLİNİK:          -Üremi: Nörolojik belirtiler ( letarji, somnolans, kofüzyon, nöromuskuler irritabilite), kardiovasküler sistem belirtileri ( HT, kalp yetmezliği, perikardit), gastrointestinal sistem belirtileri (anoreksi, bulantı, kusma), metabolik belirtiler (bitkinlik, kaşıntı, uyku bozuklukları, sekonder hiperparatiroidizm)

                                   - Abortus, preterm eylem, perinatal mortalite ve IUGR ile birliktedir.

            LAB:                - Kreatinin, elektrolitler, BUN, 24 saatlik idrarda protein atılımı, kreatinin

               klerensi

                                    - İdrar kültürü, tam kan sayımı

-  Biyopsi sadece seçilmiş vakalarda, nedeni açıklanamayan nefrotik        

   sendromda

GÖRÜNTÜLEME:      - USG

                                   - MRI

TEDAVİSİ:

            İLK SEÇENEK:           - Diyet kısıtlaması (protein miktarı 4gr/gün, K, fosfor ve Mg

   kısıtlaması)

- Sıvı ve elektrolitlerin düzenlenmesi

            ALTERNATİFLER:     - Son dönem böbrek hastalığının idane tedavisi için

hemodializ, peritoneal dializ, renal allograft transplanyasyonu.

Tedavi  3. basamakta yapılır.

 

TAKİP ŞEKLİ:     - Gebelik haftası doğru olarak tesbit edilir, fetal gelişim açısından seri USG

                             - 28-32. Haftaya kadar 2 haftada bir, daha sonra haftalık vizit

                             - Fetal iyilik halinin monitörizasyonu

                             - Laboratuvar testleri her trimesterde ve klinik endikasyon varsa tekrarlanır

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !